جان مشتاق من روح عجیب غریبی دارم!! یعنی همونقدر که از یک نقاشی لذت می برم از حل کردن یک مسأله ریاضی هم لذت می برم. وهمونقدر که شعرهای عرفانی ممکنه اشکمو در بیاره ،خواندن ژنتیک به شوقم میاره. پس در این وبلاگ مطالب متنوعی خواهم نوشت: ریاضیات،فیزیک،نجوم،فلسفه،هنر، موسیقی،حقوق،ارتباطات،محیط زیست، ژنتیک،آشپزی،مدیریت ،روانشناسی و.......سایر علایق من.. http://janemoshtagh.mihanblog.com 2020-07-12T00:17:29+01:00 text/html 2015-12-13T10:05:17+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... مربای زرشک http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/131 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/429/1286750/zereshk8_copy.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b>مربای زرشک درست کرده بودم</b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b>پسرم تا دید با هیجان پرسید&nbsp;</b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font color="#ff0000"><b><font size="4">مامان <i style="background-color: rgb(51, 0, 51);">مربای کفشدوزک</i> </font><font size="3">درست کردی؟</font></b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b>مربا رو دوباره با دقت نگا کردم واقعا شبیه کفشدوزک بود.&nbsp;</b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b>دونه های قرمز با نقطه های سیاه</b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/429/1286750/images.jpg" alt=""></div> text/html 2015-11-17T09:46:57+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... « بی من بیچاره چرا بوده‌ای؟! » http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/128 <div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><br></b></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><br></b></font></div><div><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">جان و جهان! دوش کجا بوده‌ای</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">نی غلطم، در دل ما بوده‌ای</b></font></p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">دوش ز هجر تو جفا دیده‌ام</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">ای که تو سلطان وفا بوده‌ای</b></font></p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">آه که من دوش چه سان بوده‌ام!</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">آه که تو دوش کرا بوده‌ای!</b></font></p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">رشک برم کاش قبا بودمی</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">چونک در آغوش قبا بوده‌ای</b></font></p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">زهره ندارم که بگویم ترا</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">« بی من بیچاره چرا بوده‌ای؟! »</b></font></p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">یار سبک روح! به وقت گریز</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">تیزتر از باد صبا بوده‌ای</b></font></p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">بی‌تو مرا رنج و بلا بند کرد</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">باش که تو بنده بلا بوده‌ای</b></font></p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">رنگ رخ خوب تو آخر گواست</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">در حرم لطف خدا بوده‌ای</b></font></p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">رنگ تو داری، که زرنگ جهان</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">پاکی، و همرنگ بقا بوده‌ای</b></font></p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">آینهٔ رنگ تو عکس کسیست</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">تو ز همه رنگ جدا بوده‌ای</b></font></p><p><br></p><p><br></p><p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/g8vi5woiqypf63dg7l5h.jpg" alt=""></p></div></div></div> text/html 2015-11-03T08:45:27+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... زن http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/127 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/metdtmwzabamup1q7tfm.jpg" alt=""></div> text/html 2015-10-22T05:25:13+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... السلام علیک یا ابا عبدالله http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/126 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/npifcytkiijoatabs2ei.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2015-10-01T08:44:00+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... صبح http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/125 <div><br></div><div><b style="font-size: medium;">اراده انسان به یه صبح درخشان احتیاج داره</b></div><div><b style="font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="font-size: medium;"><br></b></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/kbf1ghg80g0h4p96qbm7.jpg" alt=""><div><br> <div><br></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه سلامم نه علیکم</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه سپیدم نه سیاهم</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه چنانم که تو گویی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه چنینم که تو خوانی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>و نه آنگونه که گفتند و شنیدی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه سمائم نه زمینم</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه به زنجیر کسی بسته‌ام و بردۀ دینم</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه سرابم</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه برای دل تنهایی تو جام شرابم</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه گرفتار و اسیرم</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه حقیرم</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه فرستادۀ پیرم</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه جهنم نه بهشتم</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>چُنین است سرشتم</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>این سخن را من از امروز نه گفتم، نه نوشتم</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتم ...</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>گر به این نقطه رسیدی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>به تو سر بسته و در پرده بگویــم</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>تا کســی نشنـود این راز گهــربـار جـهان را</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>آنچـه گفتند و سُرودنـد تو آنـی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>خودِ تو جان جهانی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>گر نهانـی و عیانـی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>تو ندانی که خود آن نقطۀ عشقی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>تو خود اسرار نهانی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>تو خود باغ بهشتی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>تو بخود آمده از فلسفۀ چون و چرایی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>به تو سوگند</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی در همه افلاک بزرگی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه که جُزئی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>نه که چون آب در اندام سَبوئی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>تو خود اویی بخود آی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>تا كه در خانه متروکۀ هرکس ننشـــینی و</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>بجز روشنــی شعشـعۀ پرتـو خود هیچ نبـینـی</b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#333333" face="irfont" size="3"><span style="line-height: 21.6px;"><b>و گلِ وصل بـچیـنی</b></span></font></div></div></div> text/html 2015-09-10T04:14:56+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... نقش مادربزرگ‌ها در استحکام روابط زناشویی http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/124 <div class="body" style="text-align: justify;padding: 10px;"> <div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 153);">یه مطلب خیلی جالب در سایت فرادید:</b></font></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>کارشناسان آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که مادربزرگ‌ها نقشی بسیار </b></font></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>تاثیرگذار در دوام روابط زناشویی&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: medium;">در هزاران سال گذشته داشته‌اند.&nbsp;</b></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>&nbsp;<br>به گزارش ایسنا، به گفته این کارشناسان، حمایت مادربزرگ‌ها شانس&nbsp;</b></font></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>زنده‌ماندن نوه‌ها را افزایش داده است. <br>&nbsp;<br>آنهایی که از نعمت داشتن مادربزرگ بهره‌مندند و خاطرات خوش دوران </b></font></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>کودکی‌شان با محبت آنان پیوند&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: medium;">محکمی خورده، می‌دانند که زندگی بدون</b></div><div align="justify"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: medium;">&nbsp;گرمای حضور مادربزرگ، یک موهبت بزرگ را کم دارد.&nbsp;</b></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>اخیرا یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که مادربزرگ‌ها احتمالا نقشی بسیار&nbsp;</b></font></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>موثر در استحکام روابط&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: medium;">زناشویی و عاطفی زوج‌ها ایفا کرده‌اند.&nbsp;</b></div><div align="justify"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: medium;"><br></b></div><div align="justify"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/kjypchivsstkp3mpx85u.jpg" alt=""></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>&nbsp;<br>کارشناسان آکادمی علوم امریکا (PNAS) در گزارشی بر پایه نتایج این مطالعه&nbsp;</b></font></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>با اشاره به تاثیر پررنگ</b></font><b style="color: rgb(0, 153, 0);"><font size="3">مادربزرگ‌ها در این زمینه تاکید کردند: این مسئله&nbsp;</font></b></div><div align="justify"><b style="color: rgb(0, 153, 0);"><font size="3">&nbsp;البته از &nbsp;نظر بیولوژیکی شاید چندان معنایی نداشته&nbsp;</font></b><b style="color: rgb(0, 153, 0);"><font size="3">باشد اما حمایت&nbsp;</font></b></div><div align="justify"><b style="color: rgb(0, 153, 0);"><font size="3">مادربزرگ‌ها در مراقبت از نوه‌ها به ویژه پس از تولد آنان، همواره اهمیتی&nbsp;</font></b></div><div align="justify"><b style="color: rgb(0, 153, 0);"><font size="3">فوق‌العاده داشته&nbsp;</font></b><b style="color: rgb(0, 153, 0);"><font size="3">و شانس زنده‌ماندن نوه‌ها را به طرز چشمگیری افزایش&nbsp;</font></b></div><div align="justify"><b style="color: rgb(0, 153, 0);"><font size="3">داده است.&nbsp;</font></b></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>&nbsp;<br><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">به نوشته متخصصان، نتیجه این حضور موثر این بوده که در طول&nbsp;</span></b></font></div><div align="justify"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font color="#009900" size="3"><b>دوران تکامل، ژن خانواده‌هایی بقا یافته که &nbsp;</b></font><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: medium;">در آنها مادربزرگ‌ها عمر&nbsp;</b></span></div><div align="justify"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 153);">طولانی داشته‌اند.&nbsp;</b></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">&nbsp;</span><br>این کارشناسان در گزارش خود همچنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که</b></font></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>&nbsp;مادربزرگ‌های یاری‌رسان، عاملی بوده‌اند که</b></font><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: medium;">&nbsp;موجب شده‌اند تا مردان به&nbsp;</b></div><div align="justify"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: medium;">همسران خود وفادار و پای‌بند بمانند.&nbsp;</b></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>&nbsp;<br>بنابر گزارش دویچه‌وله، دکتر «پیتر کیم»، یکی از نویسندگان این گزارش&nbsp;</b></font></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>می‌گوید: نقش پررنگ مادربزرگ‌ها در&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: medium;">حمایت از خانواده و پای‌بند کردن مردان</b></div><div align="justify"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: medium;">&nbsp;به زندگی موجب شده تا در طول هزاران سال گذشته مردان به همسر</b></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>خود وفادار مانده و از وی دارای فرزند شوند. <br>&nbsp;<br>به گفته «کریستن هاوک» کارشناس دیگر این گروه، دلیل اینکه زنان در&nbsp;</b></font></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>گذشته تصمیم به داشتن تعداد بیشتری</b></font><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: medium;">&nbsp;فرزند می‌گرفتند نه فقط به خاطر&nbsp;</b></div><div align="justify"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: medium;">نان‌آور بودن مرد خانواده بلکه به دلیل حمایتی بوده که از جانب مادربزرگ‌ها&nbsp;</b></div><div align="justify"><font color="#009900" size="3"><b>دریافت می‌کردند.&nbsp;</b></font><br></div> <div class="wrapper"></div></div> text/html 2015-08-24T05:59:43+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... مانده تا برف زمین آب شود http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/123 <div><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3" color="#3333ff">مانده تا برف زمین آب شود.<br>مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر.<br>ناتمام است درخت.<br>زیر برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد<br>و فروغ تر چشم حشرات&nbsp;<br>و طلوع سر غوک از افق درک حیات.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3" color="#3333ff">مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سمبوسه و عید.<br>در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد&nbsp;<br>و نه آواز پری می‌رسد از روزن منظومه برف<br>تشنه زمزمه‌ام.</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3" color="#3333ff"><br>مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد.<br>پس چه باید بکنم<br>من که در لخت‌ترین موسم بی‌چهچه سال&nbsp;<br>تشنه زمزمه‌ام؟</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3" color="#3333ff">بهتر آن است که برخیزم&nbsp;<br>رنگ را بردارم&nbsp;<br>روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم.</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/pu8x3swg05wvzu2fyyhd.jpg" alt=""></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;">چقد زندگی حوصله می خواد!!!!!!</p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;">رب اشرح لی صدری.....</p></div> text/html 2015-08-09T03:09:37+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... بجز از امشب و فردا شب و شبهای دگر http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/122 <div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/fthz0cltuqudpaeynop4.jpg" alt=""></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b>گر چه مستیم و خرابیم چو شب های دگر</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>&nbsp;<br>امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>شاید ای جان، نرسیدیم به فردای دگر</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>&nbsp;<br>عهد کردم که دگر می نخورم در همه عمر</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>بجز از امشب و فردا شب و شبهای دگر</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>&nbsp;<br>مست مستم، مشکن قدر خود ای پنجه غم</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>من به میخانه ام امشب تو برو جای دگر</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>&nbsp;<br>چه به میخانه چه محراب، حرامم باشد</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>گر به جز عشق توام هست تمنای دگر</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>&nbsp;<br>تا روم از پی یار دگری می باید</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>جز دل من دلی و جز تو دلارای دگر</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>&nbsp;<br>باده پیش آر که رفتند از این مکتب راز</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>اوستادان و فزودند معمای دگر</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>&nbsp;<br>گر بهشتی است، رخ توست نگارا! که در آن</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>می توان کرد به هر لحظه تماشای دگر</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>&nbsp;<br>از تو زیبا صنم این قدر جفا زیبا نیست</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>گیرم این دل نتوان داد به زیبای دگر</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>&nbsp;<br>می فروشان همه دانند عمادا! که بود</b></font></p><p><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff"><b><br>عاشقان را حرم و دیر و کلیسای دگر</b></font></p> <blogpostcategoriesblock><br></blogpostcategoriesblock></div> text/html 2015-07-22T07:46:58+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... اینترنت http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/121 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/iueobml9maoiducve6yw.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp; تو اینترنت چی هست که انسانها اینقد جذبش میشن؟</b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>تأمین روحیات اجتماعی بودن انسان، سرعت زیاد تبادل اطلاعات جدید&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>و تأمین کنجکاوی انسان،</b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تأمین هیجانات انسان به صورت سریع و متنوع،.......</b></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>بالاخره حتماً نیازهایا غرایز انسان درگیر هست&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">اعتیاد به اینترنت رو چطوری میشه ترک کرد؟؟؟</b></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>خدایا خودت ترکمون بده</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></div> text/html 2015-06-16T21:35:15+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... 175 http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/120 <br><br><br><img src="http://8pic.ir/images/ynv5yaxwt9dz6zk8cs41.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="496" hspace="0" vspace="0" width="492"><br><br><br><br><br>آآآآآآآآآآآآآآآآآآه....<br><br><br> text/html 2015-06-14T05:47:17+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... آسمان http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/119 <div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>آسمان باش&nbsp;</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;که خلق</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به نگاهت بخرند</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>وزپی دیدن تو</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;سر به بالا ببرند.........</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/abfqc4lh63zexbqbja60.jpg" alt=""></div> text/html 2015-05-07T07:46:35+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... توافق http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/118 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/16534740518939535775.gif" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دو تا کودک با هم بازی می کردند.یک دختر و پسر کوچولو </b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>هردو تقریباً 4یا5 ساله.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>حین بازی باهم دعواشون شد.و پسره با دستش&nbsp; زد تو کمر دختر کوچولو.</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>اونم زد زیر گریه.</b></font></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">گریه با صدای بلند.</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>بعد از چند دقیقه پسر بچه از کارش پشیمون شد و دست دخترک رو&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>گرفت&nbsp;</b></font></span><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>و افتاد به خواهش و تمنا که&nbsp; منو ببخش.<o:p></o:p></b></font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دخترک هم که خودشو لوس میکرد صدای گریه شو بلندتر کرد و&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>ناز میکرد&nbsp;</b></font></span><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>که نه نمی بخشمت.<o:p></o:p></b></font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/33.gif"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>......<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>پسرکوچولو که دید التماس کردنش فایده نداره.از طرفی هم عذاب وجدان داشت.</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;می خواست یه جوری خیال خودشو راحت کنه</b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">گفت: &nbsp;باشه .پس&nbsp;</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">من خودم&nbsp;</b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">می بخشمت!!!!</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>من تا یک ساعت هی یادم میومد خندم میگرفت.<o:p></o:p></b></font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>ولی بعد به این فکر کردم که توافق و صلح کودکان هیچ رنگ و بویی از فریب توش نیست و هسته &nbsp;اصلی اون توافق &nbsp;محبت هست.باید بیاموزیم.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p></div> text/html 2015-04-30T06:55:01+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... یاد http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/117 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: large; font-weight: bold; margin: 0in 20.25pt 0pt 9pt; text-align: justify;"><span lang="FA">یاد باد آنکه به من یاد آموخت<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: large; font-weight: bold; margin: 0in 20.25pt 0pt 9pt; text-align: justify;"><span lang="FA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: large; font-weight: bold; margin: 0in 20.25pt 0pt 9pt; text-align: justify;"><span lang="FA">آدمی نان خورد از دولت یاد</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: large; font-weight: bold; margin: 0in 20.25pt 0pt 9pt; text-align: justify;"><span lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: large; font-weight: bold; margin: 0in 20.25pt 0pt 9pt; text-align: justify;"><span lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: large; font-weight: bold; margin: 0in 20.25pt 0pt 9pt; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/i632l10bjh1ahb2eizov.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; font-size: large; font-weight: bold; margin: 0in 20.25pt 0pt 9pt;"><span lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 20.25pt 0pt 9pt; text-align: justify;"><font size="2">شعر از ایرج میرزا</font></p></font></span></div> text/html 2015-04-21T06:57:29+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... سعدی http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/116 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#cc33cc" size="3"><b>روز بزر گداشت سعدی ، شاعر دوست داشتنی شیراز گرامی باد</b></font></span></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><table style="font-size: 14px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; line-height: 22.3999996185303px;"><tbody><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">وقتی دل سودایی می‌رفت به بُستان‌ها</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">بی‌خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">گه نعره زدی بلبل، گه جامه دَریدی گل</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">با یاد تو اُفتادم، از یاد برفت آن‌ها</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">ای مِهر تو در دل‌ها، وی مُهر تو بر لب‌ها</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">وی شور تو در سَرها، وی سِرّ تو در جان‌ها</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">تا عهد تو دَربَستم عهد همه بشکستم</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">بعد از تو روا باشد، نقض همه پیمان‌ها</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">تا خارِ غمِ عشقت، آویخته در دامن</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">کوته نظری باشد، رفتن به گلستان‌ها</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">آن را که چنین دردی از پای دَراَندازد</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">باید که فروشوید دست از همه درمان‌ها</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">گر در طلبت رنجی، ما را برسد، شاید</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">چون عشقِ حَرَم باشد، سَهلست بیابان‌ها</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">هر تیر که در کیش‌است گر بر دلِ ریش آید</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">ما نیز یکی باشیم از جمله‌ی قُربان‌ها</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">باید که سپر باشد پیش همه پیکان‌ها</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">گویند: «مگو سعدی! چندین سخن از عشقش»</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">می‌گویم و بعد از من گویند به دوران‌ها<br></span></td></tr></tbody></table></div><div><br></div> text/html 2015-04-13T06:02:29+01:00 janemoshtagh.mihanblog.com سیمرغ ... تب تبلت http://janemoshtagh.mihanblog.com/post/115 <div><br></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یادمه &nbsp;از وقتی هدیه روز زن&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif">&nbsp;<span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">از آقای همسر تبلت کادو گرفتم مدام از این و او ن می پرسیدم از تبلت چه استفاده های میشه کرد؟چون اون موقع بهش نیاز اساسی نداشتم و باید براش نیاز سازی میکردم چون کارهاموبا لب تاپ یا گوشی می تونستم انجام بدم و همش احساس میکردم نیازی به تبلت ندارم.خلاصه تمام جوابها به این خلاصه میشد : مطالعه کتابهای دیجیتال، دیدن فیلم، بازی....</span></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">واینا کارهایی نبود که من علاقه داشته باشم.چون به شدت کتاب با سیستم سنتی کاغذی رو دوست دارم که خوندنش لذت بیشتری داره</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">.فیلم هم که تا تموم بشه دست آدم خشک میشه واسه خاطر گرفتن تبلت، بازی هم که وقتش ندارم......واز همه اینا گذشته چشمام ارزشش بیش از این چیزهاست.</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/43.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/26.gif"></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خلاصه در حال حاضر تبلت فقط نقش یه هارد اکسترنال ، یا دوربین عکاسی نازک که حمل و نقلش آسونه رو برام بازی میکنه و آخرین نقشش اینه که گاهی کودکم باهاش بعضی بازیها رو انجام میده اونم وقتایی که جایی هست که دسترسی به بازیهای حرکتی نیست</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">..........</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">القصه، تو ی تعطیلات عید امسال تو دید و بازدیدها چیزای عجیبی دیدم.چندین پدرومادر جوان و امروزی ! &nbsp;البته با سطح سواد و حتی درآمد پایین ،که برای کودک سه یا چهار ساله شون تبلت خریده بودند فقط به خاطر بازی!!!!!!!!!!!&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جالب اینجاست که وقتی بچهه بهشون میگفت مامان یا بابا این بازی چه جوریه یا .... مامان بابا میگفتند نمی دونم من که بلد نیستم! من که سر از تبلت در نمیارم!!!!!!!!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جالبتر اینکه یکی از این مامانها که تک فرزند داشت میگفت دخترم گفته یا داداش و خواهر میخوام یا تبلت.ما هم براش تبلت خریدیم!!!!!!!!!!!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/xwhn7d8mwdjuab1m7o6w.jpg" alt=""></div>